Odelsrett, jordbruk og skogbruk

Akob har lang praksis innenfor rådgivning og rettstvister knyttet til odelsrett, jordbruk og skogbrukseiendommer. Foruten de generelle rettsområder som avtalerett, kjøpsrett og entrepriserett, har vi omfattende kunnskap og praksis innenfor odelsretten. Vi bistår også i reguleringssaker, ved grunnerverv, grensetvister og jordskifte samt generelle arve- og skiftespørsmål.